دسترسی به بخشهای مختلف سامانه

دسترسی به بخشهای مختلف سامانه

میز خدمت صنعتگر

دسترسی به خدمات سامانه ویژه صنعتگران

 واحدهای مستقر در شهرک
واحدهای مستقر در شهرک

دسترسی به اطلاعات واحدهای مستقر در شهرک .

calendar-icon
محصولات و خدمات واحدهای صنعتی

جستجوی محصولات و خدمات واحدهای صنعتی مستقر در شهرک

solution-icon
فرصت های شغلی

آخرین فرصت های شغلی ثبت شده توسط واحد های صنعتی

آخرین اخبـار و رویدادها

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)1-تغییر موضوع فعالیت.2-تغییر تعدا اعضاء هیئت میره .3-اصلاح ماده اساس

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)1-تغییر موضوع فعالیت.2-تغییر تعدا اعضاء هیئت میره .3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء و ... روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29

مشاهده

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) 1- تغییر نام شرکت-روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) 1- تغییر نام شرکت-روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29

مشاهده

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)1-تغییر موضوع فعالیت.2-تغییر تعدا اعضاء هیئت میره .3-اصلاح ماده اساس

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)1-تغییر موضوع فعالیت.2-تغییر تعدا اعضاء هیئت میره .3-اصلاح ماده اساسنامه پیرامون حق امضاء و ... روز سه شنبه مورخ 1402/12/22

مشاهده

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) 1- تغییر نام شرکت-روز سه شنبه مورخ 1402/12/22

مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) تاریخ 1402/12/22 تغییر نام شرکت

مشاهده