جستجو ( 263 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

سبز محصول داتیس-شیمیایی

محصولات شیمیایی و پلیمری علی عباداللهی

صنایع غذایی گل دانه معطر ایران

مواد غذایی نازلی روح نواز

اصغر کریمائی-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی مسعود کریمایی

شیب آرا-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی مسعود محمد

سپیداک گستر کرج-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی رحیم جوادی صباحی

مهندسی شمیم پلیمر کوثر-شیمیایی

محصولات شیمیایی و پلیمری محمد توکل

آوای نیک سازان شهر-شیمیایی

محصولات شیمیایی و پلیمری محمدسعید ملکی

آذران چوب ایرانیان پایدار -جاب

سلولزی قادر نوفر

پارسینا سازه- عبدالمجید وحیدی-

فلزات و سنگ های معدنی نادر فردوسی

پترو دامون خاورمیانه

فلزات و سنگ های معدنی پویان کرمی

زرناوک-غذایی

مواد غذایی مهدی سعیدی

تروند تدبیر-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی بهمن دادخواه

پارس یوم شیمی-شیمیایی

محصولات شیمیایی و پلیمری بهروز چلبی

تعاونی کیان پارس کوکلان-غذایی

مواد غذایی دکتر محسن طلایی

تولیدی صنعتی آرمان فلز آروین-ف

فلزات و سنگ های معدنی مهدی کرباسیان

درخت سبز چوبینه-سلولزی

سلولزی للگانی

پرویز جدی-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی پرویز جدی

رهاورد-مبتکر-صدرا-فلزی رهاورد مبتکر صدرا-(زمرد ارغوان

فلزات و سنگ های معدنی سیس

معین بذر(مستاجر شرکت رسا صنعت

کشاورزی حمید مهری

بستان دشت کرج-فلزی

فلزات و سنگ های معدنی سبحانی